Zorg

Leerlingenzorg

Binnen IKC Titus Brandsma wordt de algehele ontwikkelingen van onze leerlingen nauwgezet gevolgd.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We kijken naar zowel de leeropbrengsten als naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij houden daarbij rekening met de individuele onderwijsbehoeften van elk kind. Dit kan zijn in de vorm van extra ondersteuning of door extra uitdaging te bieden. Samen gaan we op zoek naar een passend aanbod. De vorderingen worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Het gedrag en de leerresultaten van de leerlingen worden jaarlijks meerdere keren besproken door de leerkracht en de interne begeleider (IB-er). Daar waar er vragen zijn of waar we handelingsverlegen zijn, kunnen we ondersteuning aanvragen bij het schoolondersteuningsteam (SOT). Bij deze gesprekken zijn altijd de leerkracht, IB-er, orthopedagoog en daar waar mogelijk ouder(s) en of verzorger(s) aanwezig. Het kan zijn dat andere (externe) deskundigen ook uitgenodigd worden. Alle stappen die nodig zijn om extra zorg voor een leerling te regelen, worden altijd in nauw overleg met ouders besproken. Samenwerking tussen ouder(s) en of verzorger(s) en school is hierbij essentieel.


In het hele ondersteuningstraject volgen we de 1-zorgroute. (zie knop onder de tekst)

 

Onze IB-ers zijn:

De interne begeleider is de spil in de zorgstructuur. 

 

Interne begeleiding omvat met name drie zaken:

Coördinerende taken: scheppen van randvoorwaarden voor de leerlingenzorg; 
de organisatie van de zorgverbreding op schoolniveau

Begeleidende taken: 
de steun aan collega-leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Innoverend:
op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van leerlingenzorg

De interne begeleider mobiliseert de middelen en mogelijkheden van de school, ordent die en zet die in voor hulp aan de leerkracht bij haar/zijn onderwijs in de groep.
Het zal in de praktijk meestal zo zijn, dat de groepsleerkracht een probleem ervaart en daarbij hulp zoekt. De interne begeleider is dan de aangewezen persoon om de gemelde hulpvraag nader te onderzoeken en om na te gaan hoe hulp geboden kan worden.

 

Niveaus van zorg in 6 stappen (1-zorgroute)

 

Binnen onze school zijn de volgende (extern) deskundigen aanwezig:

 • Orthopedagoog: Babette Imbrogiano

  Babette kan binnen onze school activiteiten verrichten op het gebied van: preventie, signalering, diagnostiek, advisering, begeleiding en evaluatie. Daarbij gaat het om activiteiten gericht op leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolteams. Babette is altijd bij een SOT-overleg aanwezig.

   

  • Jeugdverpleegkundige: Mirjam Buitinga

  GGD Twente Jeugdgezondheid draagt bij aan het zo gezond mogelijk opgroeien en ontwikkelen van alle kinderen in Twente. Het kind staat daarbij centraal, net als de omgeving waarin hij/zij opgroeit. Zij helpen en ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar.
   
  Uw kind wordt gezien door onze doktersassistente dmv triage in groep 2 (ogentest, gehoortest, meten en wegen) en groep 7 (meten, wegen, ogen- en gehoortest op verzoek en het welzijn van het kind).Daarnaast worden kinderen, als daar aanleiding toe is, uitgenodigd op een spreekuur van de arts of verpleegkundige. Dit kan bij ons op locatie, op school maar ook bij u thuis.

   

  U kunt ook altijd zelf met ons contact opnemen! We denken mee bij vragen over gezondheid, ontwikkeling opvoeding , gedrag, slapen, pesten, gezond gewicht en social media gebruik. We schakelen, in overleg met u, hulp in als dat nodig is.

   

  Email: m.buitinga@ggdtwente.nl
  Telefoonnummer: 0610151775

   

  De Jeugdverpleegkundige zal een aantal keren op school aanwezig zijn.
  Tijdens deze inloopuren kunnen ouder(s) en of verzorger(s) binnenlopen voor allerlei vragen rondom het kind. Ook kan zij deelnemen aan het SOT, daar waar nodig.

   

  • Schoolzorgondersteuner: Elisabeth Deumer

  Er is vanuit de Gemeente Hengelo aan elke school een School Zorgondersteuner gekoppeld.

   

  De School Zorgondersteuner is beschikbaar voor ondersteuningsvragen van kinderen, ouders en leerkrachten. Ze helpt bij problemen wat meer aandacht nodig heeft dan de school zelf kan bieden. Door samen met ouders, de leerkracht en de intern begeleider te kijken waar de hulp zich op moet richten, kan zij individuele begeleiding aan uw kind of opvoedingsondersteuning aan ouders bieden. Ook kan zij deelnemen aan het SOT, daar waar nodig.
  Elisabeth is iedere vrijdagochtend bij ons op school aanwezig.


  Email:e.deumer@szo-hengelo.nl
  Telefoonnummer: 0630438327

   

  • Logopediste: Carlijn Demmer

  Logopedisten behandelingen problematiek op het gebied van persoonlijke communicatie, stem, taal, spraak, slikken en gehoor. Binnen onze school is Carlijn iedere maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig.
  Ouders kunnen rechtstreeks contact met Carlijn opnemen voor een behandeling.


  Website: www.logopedietaalplezier.nl
  Email: carlijn@logopedietaalplezier.nl
  Telefoonnummer: 0628761099

   

  • Kinderfysiotherapeut: Anke Talsma

  Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt dit langer of wijkt het af van het gebruikelijke. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling van een kinderfysiotherapeut.
  Anke is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar.
  Ouders kunnen rechtstreeks contact met Anke opnemen voor een behandeling.


  Website: www.fysioberflo.nl
  Email: info@fysioberflo.nl of a.talsma@fysioberflo.nl
  Telefoonnummer: 0742424096