Medezeggenschapsraad

Op IKC Titus Brandsma is er een Medezeggenschapsraad (MR).  Het bestaan van de MR is geregeld in de “Wet Medezeggenschap op Scholen”.  In de MR wordt vooral gesproken over (soms bestuurlijke) onderwerpen die de school aangaan. IKC Titus Brandsma heeft een Ouderraad die zich vooral bezighoudt met activiteiten op de betreffende locatie.
In de MR zijn zowel de ouders als het personeel vertegenwoordigd. Bij iedere vergadering is de directie  als toehoorder aanwezig. Gemiddeld komt de MR vijf keer per jaar bijeen en wordt er over diverse zaken gesproken zoals personeel, huisvesting, financiën, onderwijskundige onderwerpen en het formatieplan. Afhankelijk van het onderwerp waarover wordt gesproken, heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht.

 

Ouders en medewerkers kunnen onderwerpen aandragen bij de leden van de MR, die hiervoor in de vergadering aandacht zullen vragen.

Aangezien wij ook onder het bevoegd gezag van Symbio vallen, is er naast de MR ook nog een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) voor bovenschoolse zaken, waarin namens IKC Titus Brandsma één ouder en één personeelslid van de MR zitting hebben.
 

Taken:

De MR heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen. De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. Verder moet de MR ook zorgen voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school. Tevens kunnen er in de MR diverse signalen besproken worden, bijvoorbeeld over discriminatie of pestgedrag. De MR moet zelf open communiceren over zijn werkzaamheden, via bijvoorbeeld de website of informatie-avonden van school. De belangrijkste taak van de MR is echter de uitoefening van zijn advies- en instemmingsbevoegdheden.
 

Adviesbevoegdheid MR:

Over een aantal onderwerpen mag de schoolleiding alleen een besluit nemen als zij een advies aan de MR heeft gevraagd. Onderwerpen, waar de MR adviesrecht over heeft, zijn bijvoorbeeld: het financieel beleid; beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school; belangrijke onderwijskundige projecten; het beleid m.b.t. de organisatie van de school.
 

Instemmingsbevoegheid MR:

Het geven van instemming betekent dat de MR ‘ja’ of ‘nee’ tegen een voorstel van het schoolbestuur of de schooldirecteur kan zeggen. Wanneer er ‘ja’ wordt gezegd, dan heeft de schoolleiding groen licht, wordt er ‘nee’ gezegd, dan gaat het plan niet door. De schoolleiding zal dan met een nieuw voorstel moeten komen of met de MR overleggen over hoe het plan aangepast kan worden. Onderwerpen waarbij de MR instemmingsbevoegdheid heeft, zijn bijvoorbeeld: verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, vaststelling of wijziging van het schoolplan, sommige regels over de veiligheid en gezondheid.

 

De notulen van de MR vergadering worden online gezet, zodra deze zijn goedgekeurd.

 

Personeelsgeleding: Michel Veenstra, Maya Hille, Cindy Olthof, Miranda Hofstede (secretaris)
Oudergeleding: Simone Soomers, Sevda Acar, Wojtek Aleksandrzak, Bas van Pelt 


Contact: mr@titusbrandsma.nl 
 

Notulen